Research Scholars
Sr. No.    Photo Name of the Students                                  Father's Name                            Subjects                             Name of the Supervisor  Date of Addmission
1. Ram Prakash Bhardwaj Sh. Krishan Dev Rural Development Dr. Vijay Kumar Sharma 19-08-2020
2. Udbhavna Sh. Vir Chand Rural Development Dr. Rattan Singh Chauhan 19-08-2020
3. Deep Kwatra Sh. Suresh Kwatra Rural Development Dr. Sanjeev Kumar Sharma 19-08-2020
4. Sachin Thakur Sh. Ramesh Thakur Rural Development Dr. Rattan Singh Chauhan 19-08-2020
5. Sunanda Devi Sh. Jwahar Singh Rural Development Dr. Lalit Kumar Sharma 19-08-2020
6. Sarvesh Kumar Sh. Uma Shankar Rural Development Dr. Sanjeev Kumar Sharma 19-08-2020
7. Sandeep Kumar Sh. Amaru Singh Rural Development Dr. Baldev Singh Negi 19-08-2020
8. Pawan K. Thakur Sh. Hari Chand Thakur Rural Development Dr. Vijay Kumar Sharma 19-08-2020
9. Manoj Chauhan Sh. Sher Singh Rural Development Dr. Randhir Singh Ranta 19-08-2020
10. Ayush Sharma Sh. Ashok Sharma Rural Development Dr. Baldev Singh Negi 19-08-2020
11. Ruchika Kanwar Sh. Narbir Kanwar Rural Development Dr. Randhir Singh Ranta 19-08-2020
12. Priya Sh. Hira Lal Rural Development Dr. Lalit Kumar Sharma 19-08-2020
13. Aman Kumar Sh. Braham Dutt Environmental Sciences Dr. Pawan K. Attri 17-03-2020
14. Ayushi Gupta Sh. Khem Raj Gupta Environmental Sciences Dr. Virender Santvan 17-03-2020
15. Diksha Kumari Sh. Sanjeev Kumar Environmental Sciences Dr. Pawan K. Attri 03-09-2020
16.   Priyanka Verma Sh. Baldev Chand Environmental Sciences Dr. Pankaj Gupta 17-03-2020
17. Rajat Thakur Sh. Prithvi Raj Thakur Environmental Sciences Dr. Pushpa Thakur 03-09-2020
18. Sachin Kumar Sh. Munish Kumar Environmental Sciences Dr. Pushpa Thakur 17-03-2020

 

×